CALL: (800) 871-7778
GET STARTED WITH CIRCLES

Terms and Conditions | Poland

 
1.    INFORMACJE PRAWNE WYDAWCY
1.1.    Sodexo Polska Sp. z o.o. (dalej "Sodexo"), z siedzibą w Warszawie, ul.  Jutrzenki 137, 02-231, Polska; wpisane do polskiego  rejestru handlowego pod numerem KRS: 0000084091 ; kapitał zakładowy w wysokości  6.764.300 zł.
1.2.    Telefon: +48535884806
1.3.    E-mail: mycircles.pl@sodexo.com
1.4.    NIP: 118-00-38-498

2.    PRZEZNACZENIE STRONY INTERNETOWEJ
2.1.    Platforma My Circles jest dostępna pod adresem: https://pl.circles-concierge.com/ (zwanej dalej "Witryną") w celu udostępniania firmom (zwanym dalej "Klientami") i ich pracownikom (zwanym dalej "Użytkownikami") usługi Osobistego Asystenta Circles.

3.    WSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG
3.1.    Użytkownik może w każdej chwili:
3.2.    Ta usługa i informacje są dostarczane użytkownikowi w jego dotowanym modelu przez klienta lub zamawia on za pośrednictwem własnej karty kredytowej

4.    AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ
4.1.    Postanowienia te stanowią ogólne warunki korzystania ze strony internetowej (ogólne warunki użytkowania, zwane dalej "OWU"). Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej zakłada akceptację i przestrzeganie regulaminu.
4.2.    Sodexo zastrzega sobie prawo do zmiany strony internetowej i regulaminu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, w szczególności do dostosowania ich do zmian w serwisie poprzez udostępnienie nowych funkcjonalności lub usunięcie lub modyfikację istniejących funkcjonalności.
4.3.    Zaleca się zatem, aby użytkownik zapoznał się z aktualną wersją OWU przed każdym skorzystaniem z strony internetowej. Aktualna wersja OWU jest dostępna w dowolnym momencie na stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji REGULAMINU, użytkownik nie może korzystać z serwisu.

5.    DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ
5.1.    Dostęp do strony internetowej możliwy jest pod adresem  https://pl.circles-concierge.com/ z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę oraz łącze internetowe.
5.2.    Sodexo wykorzystuje rozwiązania techniczne, którymi dysponuje, aby umożliwić dostęp do strony internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sodexo może jednak w dowolnym momencie zawiesić, ograniczyć lub przerwać dostęp do strony internetowej lub niektórych stron witryny bez uprzedniego informowania użytkowników w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji, zmian treści lub innych środków uznanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. 
5.3.    Sodexo dąży do utrzymania dostępności, bezpieczeństwa i jakości strony internetowej w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepszych warunków dostępu. Może jednak wystąpić pewna liczba osobliwości lub incydentów, za które Sodexo w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności:
5.3.1.    szczególne ryzyko związane ze specyfiką Internetu i sieci, a w szczególności z faktem, że informacje dotyczące danych osobowych użytkownika mogą być gromadzone, przesyłane i/lub zmieniane niezależnie od woli Sodexo; podobnie, użytkownik może ponieść konsekwencje możliwych aktów piractwa komputerowego popełnionych na serwerach lub innych elementach strony internetowej i nie można udzielić żadnej gwarancji ani odszkodowania za takie konsekwencje;
5.3.2.    Sodexo nie gwarantuje, że strona internetowa będzie funkcjonować bez przerw i błędów. Strona internetowa może również ulegać sporadycznym awariom, a niektóre błędy programistyczne mogą być spowodowane aktualizacjami lub zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Sodexo;
5.3.3.    Zmiany, zawieszenia, przerwy lub pogorszenie stanu strony internetowej mogą wystąpić z powodu nieprawdziwego zrozumienia przez użytkownika komputerów, Internetu i strony internetowej, wadliwego lub niewystarczającego konfiguratora i sprzętu komputerowego, korzystania z przeglądarek, które nie są kompatybilne ze stroną internetową.
5.4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sodexo ma prawo do: Takie środki mogą zostać podjęte w dowolnym momencie i bez uprzedniego formalnego powiadomienia, w szczególności jeśli Sodexo jest zdania, że użytkownik nie przestrzegał warunków.
5.5.    Sodexo zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za stosowne wobec każdego użytkownika, który jego zdaniem narusza obowiązujące przepisy lub OWU. Zastrzega się, że Sodexo decyduje według własnego uznania, czy zachowanie użytkownika narusza regulamin lub obowiązujące przepisy. Zastrzega się, że Sodexo Polska decyduje według własnego uznania, czy zachowanie użytkownika narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy.

6.    Kontakt
6.1.    W przypadku jakichkolwiek pytań lub zapotrzebowania na informacje dotyczące serwisu lub posiadania jakichkolwiek informacji o treściach lub działaniach niezgodnych z prawem, użytkownik może skontaktować się z wydawcą pod adresem e-mail: mycircles.pl@sodexo.com lub listem poleconym na adres: Sodexo Polska Sp. z o.o., Marketing, Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

7.    Odpowiedzialność
7.1.    Korzystając z Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i warunków mających zastosowanie do korzystania z Platformy (zwanych dalej "Regulaminem") w taki sposób, aby Sodexo Polska nie ponosiło odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe korzystanie z Platformy.
7.2.    Sodexo Polska odpowiada wyłącznie za treści, które samodzielnie opublikowało.
7.3.    Sodexo Polska nie ponosi odpowiedzialności:
7.4.    Ponadto platforma nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności rozpowszechnianych informacji.

8.    Dane osobowe
8.1.    Dane osobowe zbierane za pośrednictwem platformy są przetwarzane przez Sodexo Polska w  celu kontaktu i przekazywania informacji, zarządzania i monitorowania relacji klient/prospekt lub partnera, zarządzania prawami użytkowników, tworzenia statystyk dotyczących odwiedzających platformę i badań rynku oraz poprawy działania strony internetowej. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie Sodexo Polska polegającym na odpowiadaniu na żądania użytkowników i rozszerzaniu sieci partnerskiej oraz, w razie potrzeby, na wypełnianiu zobowiązań umownych. Zebrane dane będą przekazywane upoważnionym osobom Sodexo Polska lub Grupy Sodexo, które muszą je znać w trakcie pełnienia swoich funkcji, a w stosownych przypadkach usługodawcom działającym w imieniu Sodexo Polska i Grupy Sodexo. Dane użytkownika mogą być przesyłane do naszej spółki zależnej Circles US. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikom przysługują prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w dyrektywie o ochronie danych osobowych.

9.    HIPERTEKST – LINKI
9.1.    Sodexo Poland nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez certyfikaty poufności innych stron internetowych, do których użytkownik miałby dostęp do strony za pośrednictwem linków hipertekstowych. Zaleca się, aby użytkownik sprawdził treść kart poufności wszystkich odwiedzanych stron, a w razie trudności skontaktował się bezpośrednio z ich operatorem, hostem lub właścicielem. Podobnie, w przypadku dostępu do strony internetowej za pośrednictwem linku hipertekstowego na innej stronie internetowej, Sodexo Polska nie może być związane warunkami karty poufności wspomnianej strony internetowej osoby trzeciej, które nie są wobec niej egzekwowalne.

10.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
10.1.    Struktura platformy, a także znaki towarowe, logotypy, teksty, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięki, filmy i aplikacje komputerowe, które ją tworzą, są wyłączną własnością Sodexo Polska lub jej partnerów i jako takie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.
10.2.    Jakiekolwiek oświadczenie, powielanie, adaptacja lub częściowe lub całkowite wykorzystanie treści, znaków towarowych i usług oferowanych na stronie internetowej, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Sodexo Polska, jest surowo zabronione i stanowiłoby naruszenie, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. 
10.3.    Dostęp do serwisu nie stanowi uznania prawa i co do zasady nie przyznaje żadnego prawa własności intelektualnej w elementach składających się na stronę internetową, która pozostaje wyłączną własnością Sodexo Polska.

11.    PRAWO WŁAŚCIWE – DOWÓD
11.1.    OWU podlegają prawu polskiemu .
11.2.    O ile nie określono inaczej, wszelkie spory pomiędzy Sodexo Polska a jego użytkownikami podlegają jurysdykcji właściwego sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba Sodexo Polska . 
11.3.    Wyraźnie przyjmuje się, że dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej będą miały wartość dowodową, w szczególności w przypadku, gdy zostaną przekazane przez Sodexo Polska w sporze prawnym lub innym postępowaniu. Są one uważane za dopuszczalne, ważne i zaskarżalne dla stron w ten sam sposób, na tych samych warunkach i z taką samą wartością dowodową, jak każdy dokument stworzony, otrzymany lub przechowywany na piśmie, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu na stronie internetowej.

12.    NIEWAŻNOŚĆ – ZRZECZENIE SIĘ
12.1.    Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU okaże się nieważne, zostanie ono uznane za niepisane, bez unieważniania warunków użytkowania lub wpływania na ważność pozostałych postanowień.
12.2.    Fakt, że Sodexo Polska nie rości sobie prawa do stosowania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub toleruje jego czasowe lub stałe niezrealizowanie, nie może być w żaden sposób interpretowany jako zrzeczenie się przez Sodexo Polska do wykonywania praw, które przysługują mu z niniejszego Regulaminu.


1.    LEGAL INFORMATION OF THE PUBLISHER
1.1.    Sodexo Polska Sp. z o.o. (hereinafter "Sodexo"), with registered office at Warsaw, ul. Jutrzenki 137, 02-231, Poland, registered in the Polish commercial register under the KRS number: 0000084091  and a capital of PLN 6,764,300.
1.2.    Phone: +48535884806
1.3.    E-Mail: mycircles.pl@sodexo.com
1.4.    Tax number: 118-00-38-498

2.    PRESENTATION OF THE WEBSITE
2.1.    The My Circles Platform is intended under https://pl.circles-concierge.com/ (herein-after the "Website") to provide companies (hereinafter the "Customers") and their employees (hereinafter the "Users") with the My Circles Platform and the My Circles Personal Assistant. 

3.    PRELIMINARY INFORMATION RELATING TO THE SERVICES
3.1.    The user can at any time:
3.2.    This service and the information are provided to the user in his subsidized model by the customer or he orders through his own credit card

4.    ACCEPTANCE OF THE GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE
4.1.    These provisions constitute the general conditions for the use of the website (general terms and conditions of use, hereinafter referred to as "GTC"). Access to and use of the website presupposes acceptance and compliance with the terms and conditions.
4.2.    Sodexo reserves the right to change the website and the terms and conditions at any time and without prior notice, in particular to adapt them to changes to the web-site by providing new functionalities or deleting or modifying existing functionalities.
4.3.    The user is therefore recommended to read the current version of the GTC before each navigation, which is accessible at any time on the website. In the event of non-compliance with the TERMS and CONDITIONS, the user may not use the web-site.

5.    ACCESS TO THE WEBSITE
5.1.    Access to the website is possible under https://pl.circles-concierge.com/ with a terminal device equipped with a browser and an Internet connection.
5.2.    Sodexo uses the technical solutions at its disposal to enable access to the web-site 24 hours a day, 7 days a week. However, Sodexo may at any time suspend, re-strict or interrupt access to the website or to certain pages of the website without in-forming users beforehand in order to carry out maintenance work, updates, chang-es to the content or other measures deemed necessary for the proper functioning of the website. 
5.3.    Sodexo strives to maintain the availability, security and quality of the website in order to ensure the best possible access conditions for users. However, a certain number of peculiarities or incidents may occur for which Sodexo can in no way be held liable:
5.3.1.    particular risks related to the specificities of the Internet and networks, and in particular to the fact that information relating to the user's personal data may be collected, transmitted and/or altered regardless of Sodexo's will; likewise, the user may suffer the consequences of possible acts of computer piracy committed on the servers or other components of the website, and no guarantee or com-pensation can be granted against such consequences;
5.3.2.    Sodexo does not guarantee that the website will function without interrup-tions or errors. The website may also suffer occasional failures and certain pro-gramming errors may be caused by updates or by events beyond Sodexo's con-trol;
5.3.3.    Changes, suspensions, interruptions or deteriorations of the website may occur due to a false understanding by the user of computers, the Internet and the website, a defective or insufficient configurator and computer equipment, the use of browsers that are not compatible with the website.
5.4.    The user acknowledges that Sodexo has the right to: Such measures can be taken at any time and without prior formal notice, in particu-lar if Sodexo is of the opinion that the user has not observed the terms and condi-tions.
5.5.    Sodexo reserves the right to take any measure it deems appropriate to any user who, in his opinion, violates the applicable regulations or the GTC. It is stipulated that Sodexo decides at its own discretion whether the behavior of a user violates the terms and conditions or the applicable regulations. It is stipulated that Circles France decides at its own discretion whether the conduct of a user violates the Terms and Conditions or the applicable regulations.

6.    Contact
6.1.    If you have any questions or need for information regarding the website or if you have any information about illegal content or activities, the user can contact the publisher at the following e-mail address: mycircles-team.ch@sodexo.com or regis-tered by registered mail to: Sodexo Polska Sp. z o.o., Marketing, Jutrzenki 137, 02-231 Warsaw.

7.    Responsibilities
7.1.    By using the Platform, the User expressly agrees to comply with the laws, regula-tions and conditions applicable to the use of the Platform (hereinafter referred to as the "Rules") in such a way that Sodexo Poland cannot be held liable for any irregu-lar use of the Platform.
7.2.    Sodexo Poland is responsible only for the content that it has itself published.
7.3.    Sodexo Poland is not liable:
7.4.    In addition, the platform cannot guarantee the accuracy, completeness and time-liness of the information disseminated.

8.    PERSONAL DATA
8.1.    The personal data collected through the platform is processed by Sodexo Poland for the purposes of contacting and transmitting information, managing and monitor-ing the customer/prospect or partner relationship, managing the rights of users, compiling statistics on visitors to the platform and market research, and improving the operation of the website. This processing is based on the legitimate interest of Sodexo Poland to respond to requests from users and to expand the partner network and, if necessary, on the fulfilment of a contractual obligation. The collected data will be passed on to authorized persons of Sodexo Poland or the Sodexo Group, who must know them in the course of their functions, and, if applicable, to service providers acting on behalf of Sodexo Poland and the Sodexo Group. User data can be sent to our subsidiary Circles US. In accordance with current law, users have rights in relation to their personal data. Further information can be found in the Per-sonal Data Protection Directive.

9.    HYPERTEXT – LINKS
9.1.    Sodexo Poland cannot be held responsible for the practices carried out by the confidentiality charters of other websites to which the user would have had access to the site via hypertext links. The user is strongly advised to check the content of the confidentiality charters of all visited pages and, in case of difficulties, to contact their operator, host or owner directly. Likewise, in the event of access to the website via a hypertext link on another website, Sodexo Poland cannot be bound by the terms of the confidentiality charter of the said third party website, which are not en-forceable against it.

10.    INTELLECTUAL PROPERTY
10.1.    The structuring of the platform as well as the trademarks, logos, texts, graphics, images, photographs, sounds, videos and computer applications that make it up are the exclusive property of Sodexo Poland or its partners and as such are protected by the applicable laws relating to intellectual property.
10.2.    Any representation, duplication, adaptation or partial or complete exploitation of the content, trademarks and services offered on the website, by any procedure whatsoever, without the prior, express and written permission of Sodexo Poland, is strictly prohibited and would constitute a violation, in particular within the meaning of the provisions of the provisions of the Polish Act on Copyright and Related Rights of 4 February 1994
10.3.    Access to the website does not constitute recognition of a right and generally does not confer any right to intellectual property in the elements that make up the website, which remains the exclusive property of Sodexo Poland.

11.    APPLICABLE LAW – PROOF
11.1.    The GTC are subject to Polish law.
11.2.    Unless otherwise specified, any dispute between Sodexo Poland and its users is subject to the jurisdiction of the competent court in whose jurisdiction the headquar-ters of the Sodexo Poland is located. 
11.3.    It is expressly agreed that the data collected via the website will have evidential value, in particular in the event that it is submitted by Sodexo Poland in a legal dis-pute or other proceedings. They are considered admissible, valid and contestable to the parties in the same way, under the same conditions and with the same probative value as any document created, received or kept in writing, except in the event of an obvious error on the website.

12.    NULLITY – WAIVER
12.1.    Should any provision of these GTC prove to be invalid, it shall be deemed to be unwritten, without invalidating the terms of use or affecting the validity of the re-maining provisions.
12.2.    The fact that Sodexo Poland does not claim the application of any provision of these Terms of Use or tolerates its non-implementation temporarily or permanently cannot in any way be interpreted as a waiver by Sodexo Poland of the exercise of the rights to which it is entitled under this Purpose.


 
Top