CALL: (800) 871-7778
GET STARTED WITH CIRCLES

Vilkår og betingelse | Norge

 
 1. JURIDISK INFORMASJON AV UTGIVEREN
Sodexo Norway (“Sodexo”), med hovedkontor på, Lilleakerveien 10, 0283 Oslo 1.1. Telefon: +47 22 08 91 00 1.2. E-post: mycircles.no@sodexo.com 1.3. Mva-nummer: NO932144336MVA 1.4. Utgivelsesdirektør: Anil Ramel Singh, Delvagen 22, Arenastaden, Solna, Phone: 4676 502 55 09  
 1. PRESENTASJON AV NETTSTEDET
2.1. My Circles-plattformen er underlagt https://norway.circles-concierge.com (heretter “nettstedet”) for å gi selskaper (heretter “kundene”) og deres ansatte (heretter “brukerne”) My Circles Platform og My Circles personlige tjenestetilbud.  
 1. FORELØPIG INFORMASJON OM TJENESTENE
3.1. Brukeren kan når som helst: – Bestille en tjeneste levert til sin hjemmeadresse fra våre partnere· – Lage en forespørsel via kontaktskjemaet, e-post eller via telefon 3.2. Denne tjenesten og informasjonen blir gitt til brukeren via subsidiert modell av kunden eller bestilles og betales via eget kredittkort.  
 1. GODKJENNELSE AV GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET
4.1. Disse bestemmelsene utgjør de generelle vilkårene for bruk av nettstedet (generelle vilkår og betingelser for bruk, heretter kalt “GTC”). Tilgang ti,l og bruk av nettstedet forutsetter aksept og overholdelse av vilkårene. 4.2. Sodexo forbeholder seg retten til å endre nettstedet og vilkårene når som helst og uten forvarsel, spesielt å tilpasse dem til endringer på nettstedet ved å tilby nye funksjoner eller slette eller endre eksisterende funksjoner.  
 1. TILGANG TIL NETTSTEDET
5.1. Tilgang til nettstedet er mulig under https://norway.circles-concierge.com med en terminalenhet utstyrt med en nettleser og en internettforbindelse. 5.2. Sodexo bruker de tekniske løsningene som er til rådighet for å gi tilgang til nettstedet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Imidlertid kan Sodexo når som helst suspendere, begrense eller avbryte tilgangen til nettstedet eller til visse sider på nettstedet uten å informere brukerne på forhånd, for å utføre vedlikeholdsarbeid, oppdateringer, endringer i innholdet eller andre tiltak som anses nødvendig for riktig funksjon av nettstedet. 5.3. Sodexo etterstreber å opprettholde tilgjengeligheten, sikkerheten og kvaliteten på nettstedet for å sikre best mulig tilgangsvilkår for brukerne. Imidlertid kan et visst antall særegenheter eller hendelser oppstå som Sodexo på ingen måte kan holdes ansvarlige for: 5.3.1. Spesielle risikoer knyttet til spesifikasjonene til Internett og nettverk, og særlig til det faktum at informasjon knyttet til brukerens personlige data kan samles inn, overføres og/ eller endres uavhengig av Sodexos kontroll. På samme måte kan brukeren få konsekvensene av mulige piratkopieringshandlinger begått på serverne eller andre komponenter på nettstedet, og ingen garanti eller kompensasjon kan gis mot slike konsekvenser; 5.3.2. Sodexo garanterer ikke at nettstedet fungerer uten forstyrrelser eller feil. Det kan oppstå feilmeldinger, og visse programmeringsfeil kan være forårsaket av oppdateringer eller av hendelser utenfor Sodexos kontroll;   5.3.3. Endringer, forstyrrelser eller forverring av nettstedet kan oppstå på grunn av feil bruk av datamaskiner, Internett og nettstedet, en defekt eller utilstrekkelig konfigurasjon og datautstyr, bruk av nettlesere som ikke er kompatible med nettsted. 5.4. Brukeren aksepterer at Sodexo har rett til å: Slike tiltak kan oppstå når som helst og uten varsel, spesielt hvis Sodexo er av den oppfatning at brukeren ikke har overholdt vilkårene. 5.5. Sodexo forbeholder seg retten til å treffe ethvert tiltak det anser hensiktsmessig for enhver bruker som etter Sodexos mening bryter gjeldende regelverk eller GTC. Det er bestemt at Sodexo etter eget skjønn avgjør om brukerens oppførsel bryter med vilkårene eller gjeldende regler.  
 1. KONTAKT
6.1. Hvis du har spørsmål eller behov for informasjon angående nettstedet eller hvis du har informasjon om ulovlig innhold eller aktiviteter, kan brukeren kontakte utgiveren på følgende e-postadresse: innkjop.fms.no@sodexo.com eller registrert med rekommandert post til: Sodexo Norge, avdeling for markedsføringskommunikasjon, Lilleakerveien 10, 0283 Oslo    
 1. ANSVAR
7.1. Ved å bruke plattformen, samtykker brukeren uttrykkelig å overholde lover, forskrifter og betingelser som er gjeldende for bruk av plattformen (heretter kalt “reglene”), på en slik måte at Sodexo Norge ikke kan holdes ansvarlig for noe uregelmessig bruk av plattformen. 7.2. Sodexo Norge er kun ansvarlig for innholdet det selv har publisert. 7.3. Sodexo Norge er ikke ansvarlig: 7.4. I tillegg kan ikke plattformen garantere nøyaktigheten, fullstendigheten og aktualiteten til den formidlede informasjonen.  
 1. PERSONOPPLYSNINGER
8.1. Personopplysningene som samles inn via plattformen behandles av Sodexo Norge med det formål å kontakte og overføre informasjon, administrere og overvåke kunden/prospektet eller partnerforholdet, administrere brukernes rettigheter, samle statistikk om besøkende til plattformen og markedsundersøkelser, samt forbedre driften av nettstedet. Denne behandlingen er basert på Sodexo Norges legitime interesse i å svare på forespørsler fra brukere og å utvide partnernettverket og, om nødvendig, på oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse. De innsamlede dataene vil bli videreført til autoriserte personer i Sodexo Norge, som må kjenne dem i form av sine funksjoner, og hvis det er relevant – til tjenesteleverandører som handler på vegne av Sodexo Norge. Brukerdata kan sendes til datterselskapet Circles. I samsvar med gjeldende lov har brukere rettigheter til å få innsyn til deres personlige data. Mer informasjon finner du i direktivet om beskyttelse av personopplysninger.  
 1. HYPERTEKSTLENKER
9.1. Sodexo Norge kan ikke holdes ansvarlig for potensielt manglende beskyttelse av personopplysninger på andre nettsteder som brukeren ville ha hatt tilgang til via hypertekst lenker. Brukeren anbefales på det sterkeste å sjekke innholdet i personvernprinsippene på alle besøkte sider og, i tilfelle problemer, kontakte sin arbeidsgiver, operatør, vert eller eier. På samme måte, dersom bruker velger å gå via en hypertekstlenke til et annet nettsted, kan ikke Sodexo Norge være bundet av vilkårene i konfidensialitetsprinsippene til nevnte tredjepartsnettsted, som ikke kan håndheves mot det.  
 1. IMMATERIELL EIENDOM
10.1. Strukturering av plattformen samt varemerker, logoer, tekster, grafikk, bilder, lyder, videoer og dataprogrammer som utgjør den, er eid av Sodexo Norge eller dets partnere og er som sådan beskyttet av gjeldende lover knyttet til immateriell eiendom. 10.2. Enhver representasjon, duplisering, tilpasning eller delvis eller fullstendig utnyttelse av innholdet, varemerker og tjenester som tilbys på nettstedet, ved hvilken som helst prosedyre, uten forutgående, uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra Sodexo Norge, er strengt forbudt og vil utgjøre et brudd i spesielt i betydningen av bestemmelsene under Norsk lov om opphavsrett og relaterte rettigheter. 10.3. Tilgang til nettstedet utgjør ikke anerkjennelse av en rettighet og gir generelt ingen rett til immateriell eiendom i elementene som utgjør nettstedet, som fortsatt er Sodexo Norges eksklusive eiendom.  
 1. GJELDENDE LOVBESTEMMELSER
11.1. GTC er underlagt europeisk lov. 11.2. Med mindre annet er spesifisert, er enhver tvist mellom Sodexo Norge og dets brukere underlagt jurisdiksjonen til den kompetente domstolen i hvis jurisdiksjon hovedkontoret til Sodexo Norge er lokalisert. 11.3. Det er uttrykkelig avtalt at dataene som samles inn via nettstedet vil ha bevisverdi, særlig i tilfelle de blir sendt inn av Sodexo Norge i en juridisk tvist eller annen prosedyre. De anses å være tillatt, gyldige og kan bestrides av partene på samme måte, under de samme forholdene og med samme bevisverdi som ethvert dokument opprettet, mottatt eller holdt skriftlig, bortsett fra i tilfelle en åpenbar feil på nettstedet.  
 1. VALIDITETSFRASKRIVELSE
12.1. Hvis en bestemmelse i denne GTC viser seg å være ugyldig, skal den anses å være uskrevet, uten å ugyldiggjøre bruksvilkårene eller påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. 12.2. Det faktum at Sodexo Norge ikke krever dokumentasjon på anvendelse av bestemmelsene i disse bruksvilkårene, eller aksepterer noen form uteblivelse av implementering (midlertidig eller permanent), kan på ingen måte tolkes som et frafall fra Sodexo Norge på utøvelsen av rettigheter under dette formålet.  
 1. LEGAL INFORMATION OF THE PUBLISHER
Sodexo Norway (hereinafter “Sodexo”), with registered office at, Lilleakerveien 10, 0283 Oslo  
 1. PRESENTATION OF THE WEBSITE
  • The My Circles Platform is intended under norway.circles-concierge.com/ (hereinafter the “Website”) to provide companies (hereinafter the “Customers”) and their employees (hereinafter the “Users”) with the My Circles Platform and the My Circles Personal Assistant.
 
 1. PRELIMINARY INFORMATION RELATING TO THE SERVICES
  • The user can at any time:
  • Order a service to his place of residence from our partners
  • Make a request via the contact form, e-mail or by phone
  • This service and the information are provided to the user in his subsidized model by the customer or he orders through his own credit card
 
 1. ACCEPTANCE OF THE GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE
  • These provisions constitute the general conditions for the use of the website (general terms and conditions of use, hereinafter referred to as “GTC”). Access to and use of the website presupposes acceptance and compliance with the terms and conditions.
  • Sodexo reserves the right to change the website and the terms and conditions at any time and without prior notice, in particular to adapt them to changes to the website by providing new functionalities or deleting or modifying existing functionalities.
  • The user is therefore recommended to read the current version of the GTC before each navigation, which is accessible at any time on the website. In the event of non-compliance with the TERMS and CONDITIONS, the user may not use the website.
 
 1. ACCESS TO THE WEBSITE
  • Access to the website is possible under norway.circles-concierge.com with a terminal device equipped with a browser and an Internet connection.
  • Sodexo uses the technical solutions at its disposal to enable access to the website 24 hours a day, 7 days a week. However, Sodexo may at any time suspend, restrict or interrupt access to the website or to certain pages of the website without informing users beforehand in order to carry out maintenance work, updates, changes to the content or other measures deemed necessary for the proper functioning of the website.
  • Sodexo strives to maintain the availability, security and quality of the website in order to ensure the best possible access conditions for users. However, a certain number of peculiarities or incidents may occur for which Sodexo can in no way be held liable:
   • particular risks related to the specificities of the Internet and networks, and in particular to the fact that information relating to the user’s personal data may be collected, transmitted and/or altered regardless of Sodexo’s will; likewise, the user may suffer the consequences of possible acts of computer piracy committed on the servers or other components of the website, and no guarantee or compensation can be granted against such consequences;
   • Sodexo does not guarantee that the website will function without interruptions or errors. The website may also suffer occasional failures and certain programming errors may be caused by updates or by events beyond Sodexo’s control;
   • Changes, suspensions, interruptions or deteriorations of the website may occur due to a false understanding by the user of computers, the Internet and the website, a defective or insufficient configurator and computer equipment, the use of browsers that are not compatible with the website.
  • The user acknowledges that Sodexo has the right to:
  • restrict or remove its access rights to the website,
  • Remove or move any content created by him.
Such measures can be taken at any time and without prior formal notice, in particular if Sodexo is of the opinion that the user has not observed the terms and conditions.  
 1. CONTACT
  • If you have any questions or need for information regarding the website or if you have any information about illegal content or activities, the user can contact the publisher at the following e-mail address: fms.no@sodexo.com or registered by registered mail to: Sodexo Norway, Marketing Communication Department, Lilleakerveien 10, 0283 Oslo
 
 1. RESPONSIBILITIES
  • By using the Platform, the User expressly agrees to comply with the laws, regulations and conditions applicable to the use of the Platform (hereinafter referred to as the “Rules”) in such a way that Sodexo Norway cannot be held liable for any irregular use of the Platform.
  • Sodexo Norway is responsible only for the content that it has itself published.
  • Sodexo Norway is not liable:
 
 1. PERSONAL DATA
  • The personal data collected through the platform is processed by Sodexo Norway for the purposes of contacting and transmitting information, managing and monitoring the customer/prospect or partner relationship, managing the rights of users, compiling statistics on visitors to the platform and market research, and improving the operation of the website. This processing is based on the legitimate interest of Sodexo Norway to respond to requests from users and to expand the partner network and, if necessary, on the fulfilment of a contractual obligation. The collected data will be passed on to authorized persons of Sodexo Norway or the Sodexo Group, who must know them in the course of their functions, and, if applicable, to service providers acting on behalf of Sodexo Norway and the Sodexo Group. User data can be sent to our subsidiary Circles US. In accordance with current law, users have rights in relation to their personal data. Further information can be found in the Personal Data Protection Directive.
 
 1. HYPERTEXT – LINKS
  • Sodexo Norway cannot be held responsible for the practices carried out by the confidentiality charters of other websites to which the user would have had access to the site via hypertext links. The user is strongly advised to check the content of the confidentiality charters of all visited pages and, in case of difficulties, to contact their operator, host or owner directly. Likewise, in the event of access to the website via a hypertext link on another website, Sodexo Norway cannot be bound by the terms of the confidentiality charter of the said third party website, which are not enforceable against it.
 
 1. INTELLECTUAL PROPERTY
  • The structuring of the platform as well as the trademarks, logos, texts, graphics, images, photographs, sounds, videos and computer applications that make it up are the exclusive property of Sodexo Norway or its partners and as such are protected by the applicable laws relating to intellectual property.
 2. Any representation, duplication, adaptation or partial or complete exploitation of the content, trademarks and services offered on the site, by any procedure, without the prior, express and written permission of Sodexo Norway, is strictly prohibited and will constitute a breach in particular in the significance of the provisions under Norwegian law on copyright and related rights.
  • Access to the website does not constitute recognition of a right and generally does not confer any right to intellectual property in the elements that make up the website, which remains the exclusive property of Sodexo Norway.
 
 1. APPLICABLE LAW – PROOF
  • The GTC are subject to European law.
  • Unless otherwise specified, any dispute between Sodexo Norway and its users is subject to the jurisdiction of the competent court in whose jurisdiction the headquarters of the Sodexo Group is located.
  • It is expressly agreed that the data collected via the website will have evidential value, in particular in the event that it is submitted by Sodexo Norway in a legal dispute or other proceedings. They are considered admissible, valid and contestable to the parties in the same way, under the same conditions and with the same probative value as any document created, received or kept in writing, except in the event of an obvious error on the website.
 
 1. NULLITY – WAIVER
  • Should any provision of these GTC prove to be invalid, it shall be deemed to be unwritten, without invalidating the terms of use or affecting the validity of the remaining provisions.
  • The fact that Sodexo Norway does not claim the application of any provision of these Terms of Use or tolerates its non-implementation temporarily or permanently cannot in any way be interpreted as a waiver by Sodexo Norway of the exercise of the rights to which it is entitled under this Purpose.
Top