CALL: (800) 871-7778
GET STARTED WITH CIRCLES

Terms and Conditions | Netherlands

 
Algemene Gebruikersvoorwaarden WorkX Platform
 1. Definities“Sodexo”: Sodexo Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder Sodexo B.V., Sodexo Altys B.V., Sodexo Cleaning B.V. en Sodexo Prestige B.V.) die met haar in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24b BW. “Algemene Voorwaarden”: De Algemene Gebruikersvoorwaarden WorkX Platform (januari 2022). “Betaalinformatie”: Alle persoonlijke en/of financiële (kaart)informatie die wordt vrijgegeven bij het uitvoeren van een Transactie via de gekozen Betaalmethode. “Betaalmethode”: De manier waarop de Gebruiker een tegenprestatie levert voor de WorkX-Diensten. Deze methoden worden nader gespecificeerd in artikel 8. “Gebruiker”: Natuurlijke personen die gemachtigd zijn om gebruik te maken van het Platform en aan wie zodoende gebruikersidentificaties en wachtwoorden zijn verstrekt. “Locatie(s)”: Het (privé)adres van de Gebruiker waar op aangeven en zodoende na toestemming van de Gebruiker de WorkX-Diensten worden verricht en/of geleverd; “Order”: De bestelling van de Gebruiker via het Platform WorkX. “Overeenkomst”: De order van de Gebruiker via het Platform betreffende het uitvoeren van Diensten en/of het leveren van Producten. “Persoons-gegevens”: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke  persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. “Platform”: De door Sodexo aangeboden webpagina die via een weblink en onder invoering van een ter beschikking gestelde toegangscode aan de Gebruiker wordt aangeboden. “Product(en)”: De aan de Gebruiker te leveren roerende zaken zoals nader omschreven in de desbetreffende Overeenkomst; “Transactie”: Een middels een Betaalmethode gekozen tegenprestatie van de Deelnemer. “Website”: De weblink naar het Platform. “WorkX-Diensten”: De producten en/of diensten die middels het Platform WorkX aan de Gebruiker(s) beschikbaar worden gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 1. Juridische informatieBedrijfsnaam Sodexo Altys B.V. Vestigings- en bezoekadres Watermanweg 30 3067 GG ROTTERDAM Overige gegevens Btw-identificatienummer: NL817143208B01 KVK-nummer: 24403427 Telefoonnummer: 088 – 496 20 00 E-mailadres: info.nl@sodexo.com 
 1. Toepasselijkheid AV 
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sodexo en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sodexo en de Gebruiker. Door gebruik te maken van het Platform worden deze Algemene Voorwaarden als aanvaard beschouwd.
  • Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden op elektronische wijze aan de Gebruiker ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  • Indien hetgeen bepaald in lid 2 om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Sodexo zijn in te zien en/of kan op verzoek van de Gebruiker een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos aan de Gebruiker worden toegezonden alvorens tot het sluiten van de Overeenkomst wordt overgegaan.
 1. Het Platform
  • Het Platform is te vinden via: https://workx.bysodexo.nl (hierna de “Website”) en heeft als doel om Gebruikers in de gelegenheid te stellen tot het afnemen van WorkX-Diensten.
  • De Gebruiker kan via de Website een account aanmaken, waarna de Gebruiker via een verkregen toegangscode toegang krijgt tot het Platform. Op het Platform kan de Gebruiker vervolgens een Order doen tot het verkrijgen van WorkX-Diensten, welke geleverd worden op de Locatie van de Gebruiker. Deze WorkX-Diensten, nader gespecificeerd in artikel 1, worden aan de Deelnemer geleverd via een door de Gebruiker gekozen Betaalmethode, zoals omschreven in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Het aanbod
  • Een aanbod zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden omvat een volledige en duidelijke omschrijving van de aangeboden WorkX-Diensten, zodat het voor de Gebruiker mogelijk is om op basis van de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst een afgewogen keuze te maken. Uit het aanbod volgt welke rechten en verplichtingen er aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Kennelijke vergissingen en fouten zijn voorbehouden en binden Sodexo niet. De Gebruiker is verplicht om Sodexo op de hoogte te brengen van kennelijke vergissingen en/of fouten op het Platform.
  • Indien er aan een aanbod bepaalde voorwaarden kleven (zoals een beperkte geldigheidsduur) dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. De Overeenkomst
  • Een Overeenkomst tussen Sodexo en de Gebruiker komt tot stand door aanbod en aanvaarding, zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, wordt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld en via elektronische weg aan de Gebruiker bevestigd.
 1. Herroepingsrecht en retournering
  • De Gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de Order tot levering van een Product te herroepen. Deze termijn gaat in op de kalenderdag na ontvangst van het Product door of namens de Gebruiker.
  • Tijdens de wettelijke bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen is de Gebruiker verplicht om zorgvuldig om te gaan met de Producten en/of de verpakking van de Producten. Als de Gebruiker van het wettelijke herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Gebruiker het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Gebruiker via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of per e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de Order te herroepen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (Bijlage I), maar gebruik van dit formulier is niet verplicht. De Gebruiker kan ook volstaan met een schriftelijke mededeling dat het wettelijke herroepingsrecht wordt uitgeoefend (mits uiteraard de termijn voor herroeping nog niet is verstreken).
  • Als de Overeenkomst wordt herroepen, ontvangt de Gebruiker alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan. De terugbetaling vindt onverwijld plaats en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen nadat Sodexo op de hoogte is gesteld van de beslissing de Order te herroepen.
  • Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij door de Gebruiker uitdrukkelijk met een andere betaalwijze is ingestemd.
  • Indien de Gebruiker gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht zijn de kosten voor het retourneren voor rekening van de Gebruiker. Het retourneren dient binnen veertien (14) kalenderdagen na herroeping te geschieden.
  • Het risico én de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Gebruiker.
  • In geval van herroeping van een (deels) uitgevoerde WorkX-Dienst, niet zijnde een Product, draagt de Gebruiker (naar evenredigheid) de kosten voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de dienst. Verder gelden de regels die zijn opgenomen onder artikel 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Uitzonderingen herroepingsrecht Producten Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:
 1. Uitzonderingen herroepingsrecht Diensten Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:
 1. Uitzonderingen herroepingsrecht Digitale inhoud Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd – hiermee worden vooral bedoeld apps, muziekstreams en diverse downloads – geldt een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de Gebruiker verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de wettelijke bedenktermijn.
 1. Prijs 
  • Gedurende de vermelde geldigheidsduur van het aanbod geldt de prijs zoals in het aanbod staat vermeld. Prijzen van de aangeboden WorkX-Diensten zullen niet worden verhoogd, behalve in het geval van veranderingen in de wettelijke btw-tarieven.
  • De in het aanbod vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw.
  • Indien prijzen van de WorkX-Diensten afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt, mag er van variabele prijzen gebruik worden gemaakt, mits dit duidelijk in het aanbod wordt verwerkt. Belangrijk is dat de Gebruiker ervan op de hoogte wordt gebracht dat er gebondenheid is aan schommelingen op de markt en dat vermelde prijzen richtprijzen zijn.
  • Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toelaatbaar als de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.
  • Vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst mag een prijsverhoging worden doorgevoerd, maar alleen wanneer deze het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling óf indien de Gebruiker de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen vanaf de dag dat de prijsverhoging doorgevoerd wordt.
 1. Betaling
  • Betalingen vinden plaats via een digitaal betaalsysteem genaamd Payment Service Provider (PSP). Binnen deze omgeving worden verschillende Betaalmethoden aangeboden.
  • Voor de betaling heeft de Gebruiker een keuze tussen de volgende Betaalmethoden:
   • Een voucher, verkregen via de werkgever van de Gebruiker, waarop een krediettegoed staat waarmee door de Gebruiker afgerekend kan worden voor de geselecteerde WorkX-Diensten;
   • Eigen middelen (keuzemogelijkheid tussen: creditcard of i-deal);
   • Een combinatie van hetgeen onder a en b is opgenomen.
  • Na de gekozen betaalmethode ontvangt de Gebruiker een link die de Gebruiker naar de betaalomgeving leidt. De betalingen vinden conform de voorwaarden van de gekozen Betaalmethode plaats via MultiSafepay. Iedere Betaalmethode heeft zijn eigen kenmerken, risico’s en voorwaarden, waaronder de betaaltermijn en de mogelijkheid om betalingen terug te vorderen. Verwezen wordt naar de gebruikersvoorwaarden van de betreffende Betaalmethode.
  • Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is de Gebruiker, nadat hij schriftelijk door Sodexo is gewezen op de te late betaling én nadat aan de Gebruiker een termijn is gegeven van veertien (14) kalenderdagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen (en de Gebruiker hier geen gevolg aan heeft gegeven), van rechtswege in verzuim.
  • In het geval de Gebruiker in verzuim verkeert, is de Gebruiker over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Sodexo in dat geval gerechtigd de eventuele door Sodexo gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- met een maximum van € 375; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- met een maximum van € 625 en 5% over de volgende € 5.000,- met een maximum van € 875. Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 40,-.
 1. Levering en uitvoering Overeenkomst
  • Wanneer de Gebruiker de Order heeft geplaatst, wordt deze geleverd op het via het bestelportaal en/of telefonisch doorgegeven tijdstip en de Locatie van de Gebruiker. Het moment van levering wordt altijd tussen de leverancier en de Gebruiker afgestemd. Dit kan op twee manieren, namelijk: 1) de Gebruiker geeft via het bestelportaal het moment van levering aan of 2) na de Order ontvangt de Gebruiker een e-mail waarin staat binnen welke termijn de leverancier (telefonisch of per e-mail) contact opneemt met de Gebruiker om het moment van levering af te stemmen.
  • Sodexo en/of haar leveranciers zullen de zorgvuldigheid in acht nemen die de Gebruiker redelijkerwijs van Sodexo en/of haar leveranciers mag verwachten bij de uitvoering van de Order.
  • Als plaats van levering geldt de Locatie die de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing rust tot het moment van bezorging bij Sodexo en/of haar leveranciers, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Nakoming van de Overeenkomst
  • Sodexo staat ervoor in dat de WorkX-Diensten voldoen aan hetgeen de Gebruiker op grond van de wet, de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties redelijkerwijs van Sodexo mag verwachten. Dat wil zeggen dat de WorkX-Diensten geschikt zijn voor normaal gebruik en dat de WorkX-Diensten dienen te beantwoorden aan het doel van de Overeenkomst, eventuele wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • De wettelijke garanties zijn op de WorkX-Diensten van toepassing. Een door Sodexo of haar toeleverancier en/of fabrikant verstrekte extra garantie, dat wil zeggen: een garantie die verder strekt dan de wettelijke garantie bij het niet nakomen van een Overeenkomst, beperkt de wettelijke rechten en vorderingen van de Gebruiker niet op het moment dat er in de gesloten Overeenkomst tekort wordt geschoten in de nakoming van verbintenissen.
 1. Aansprakelijkheid
  • Sodexo is voor wat betreft het gebruik van het Platform niet aansprakelijk voor technische problemen die niet aan Sodexo te wijten zijn, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: technische mankementen in software en hardware en (onbetrouwbare) storingen in internetverbindingen, en onveiligheden die inherent zijn aan het gebruik van internet.
 
 1. Verwerking van persoonsgegevensHet Platform wordt aangeboden ten behoeve van de levering van WorkX-Diensten. Om dit aan te kunnen bieden, worden verschillende soorten Persoonsgegevens verwerkt. De Persoonsgegevens die Sodexo verwerkt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Sodexo neemt tevens passende veiligheidsmaatregelen in acht ten behoeve van het bewerkstelligen van een veilige betaalomgeving.

Wanneer? Dit artikel is van toepassing iedere keer wanneer gebruik wordt gemaakt van de Website en/of wanneer contact met Sodexo wordt opgenomen ten behoeve van de aangeboden WorkX-Diensten.

Waarom? Het doel is om de WorkX-Diensten en het gebruik van het Platform aan te bieden en met de Gebruikers te communiceren omtrent de levering van de WorkX-Diensten. Meer in het bijzonder worden de Persoonsgegevens verwerkt voor de hieronder gespecificeerde doeleinden:

  • De volgende persoonsgegevens dienen door de Deelnemer(s) bij het aanmaken van een account en/of ten behoeve van de levering en/of de betaling te worden verstrekt:

– Naam; – Adres; – E-mailadres; – Telefoonnummer; – Betaalinformatie.

 1. Klachten en contactmogelijkheden
  • Bij vragen, klachten en/of opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: workx.nl@sodexo.com en/of 088-4962600.
  • De Gebruiker dient klachten zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen twee maanden na ontdekking van de klacht, worden ingediend onder een zo volledig en duidelijk mogelijke klachtomschrijving.
  • Sodexo streeft ernaar om klachten zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Dit zal in elk geval binnen veertien (14) kalenderdagen zijn, gerekend vanaf de datum dat de klacht in ontvangst is genomen.
  • Het kan voorkomen dat een klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft dan de in lid 3 aangegeven veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht. In dat geval zal de Gebruiker binnen de aangegeven termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht een bericht ontvangen met een bevestiging van de ontvangst van de klacht en een indicatie van de reactietermijn.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • De Gebruiker heeft het recht om geschillen aanhangig maken bij elke bevoegde rechtbank in Nederland. Meestal is dit de rechtbank in de woonplaats van de Gebruiker.
 1. Wijzigingen
  • Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Gebruiker zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze aan de Gebruiker worden verstrekt dat deze door de Gebruiker op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  • Als er in deze Gebruiksvoorwaarden iets staat wat volgens de wet niet geldig is, dan blijven de overige voorwaarden gewoon geldig. In het geval voorwaarden niet geldig zijn, wordt er een nieuwe, redelijke afspraak gemaakt.
General conditions of use of Workx PlatformENGLISH LEGAL INFORMATION OF THE PUBLISHER
 1. LEGAL INFORMATION OF THE PUBLISHER
  • Sodexo Altys B.V. (hereinafter “Sodexo”), with registered office at Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam, the Netherlands, registered in the Dutch commercial register under number 24403427
  • Phone: 088-4962600
  • E-Mail:workx.nl@sodexo.com
  • VAT nummber: NL817143208B01
 1. PRESENTATION OF THE WEBSITE
  • The WorkX Platform is intended under https://workx.bysodexo.nl (hereinafter the “Website”) to provide companies (hereinafter the “Customers”) and their employees (hereinafter the “Users”) with the WorkX Platform and the WorkX Assistant.
 1. PRELIMINARY INFORMATION RELATING TO THE SERVICES
  • The User can at any time:
  • Order a service to his place of residence from our partners
  • Make a request via the contact form, e-mail or by phone
  • This service and the information are provided to the User in his subsidized model by the Customer or the User orders through credit card or Ideal payment.
 1. ACCEPTANCE OF THE GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE
  • These provisions constitute the general conditions for the use of the Website (named “General conditions of use of WorkX”, hereinafter referred to as “GCU”). Access to and use of the Website presupposes acceptance and compliance with these GCU.
  • Sodexo reserves the right to change the Website and the GCU at any time and without prior notice, in particular to adapt the GCU to changes to the Website by providing new functionalities or deleting or modifying existing functionalities.
  • When the GCU would change, Sodexo will publish the new version on the Website. Sodexo will also make a notification to the User regarding this new version.
  • The User is recommended to read the current version of the GCU before each navigation, which is accessible at any time on the Website. In the event of non-compliance with the GCU, the User is not entitled to use the Website.
 1. ACCESS TO THE WEBSITE
  • Access to the Website is possible under https://workx.bysodexo.nl with a terminal device equipped with a browser and an internet connection.
  • Sodexo uses the technical solutions at its disposal to enable access to the Website 24 hours a day, 7 days a week. However, Sodexo may at any time suspend, restrict or interrupt access to the Website or to certain pages of the Website – without informing Users beforehand – in order to carry out maintenance work, updates, changes to the content or other measures deemed necessary for the proper functioning of the Website.
  • Sodexo strives to maintain the availability, security and quality of the Website, in order to ensure the best possible access conditions for Users. However, a certain number of peculiarities or incidents may occur for which in no way Sodexo will be liable, such as – and not limited to –:
   • particular risks related to the specificities of the internet and networks, and in particular to the fact that information relating to the User’s personal data may be collected, transmitted and/or altered regardless of Sodexo’s will and control; likewise, the User may suffer the consequences of possible acts of computer piracy committed on the servers or other components of the Website, and no guarantee or compensation can be granted against such consequences unless otherwise obliged under mandatory law (GDPR);
   • Sodexo does not guarantee that the Website will function without interruptions or errors. The Website may also suffer occasional failures and certain programming errors may be caused by updates or by events beyond Sodexo’s control;
   • Changes, suspensions, interruptions or deteriorations of the website may occur due to a false understanding by the User of computers, the Internet and the Website, a defective or insufficient configurator and computer equipment, the use of browsers that are not compatible with the Website.
  • The User acknowledges that Sodexo has the right to:
  • restrict or remove its access rights to the website,
  • remove or move any content created by him.
Such measures can be taken at any time and without prior formal notice, in particular if Sodexo is of the opinion that the User has not observed the terms and conditions.
 1. CONTACT
  • If you have any questions or need for information regarding the website or if you have any information about illegal content or activities, the User can contact the publisher at the following e-mail address: workx.nl@sodexo.com or registered by registered mail to: Sodexo Altys B.V., WorkX, Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam, the Netherlands.
 2. RESPONSIBILITIES
  • By using the Platform, the User expressly agrees to comply with the laws, regulations and conditions applicable to the use of the Platform (hereinafter referred to as the “Rules”) in such a way that Sodexo cannot be held liable for any irregular use of the Platform.
  • Sodexo is responsible only for the content that it has itself published.
  • Sodexo is not liable:
 1. PERSONAL DATA
  • The personal data collected through the platform is processed by Sodexo for the purposes of contacting and transmitting information, managing and monitoring the customer/prospect or partner relationship, managing the rights of users, compiling statistics on visitors to the platform and market research, and improving the operation of the website. This processing is based on the legitimate interest of Sodexo to respond to requests from users and to expand the partner network and, if necessary, on the fulfilment of a contractual obligation. The collected data will be passed on to authorized persons of Sodexo or the Sodexo Group, who must know them in the course of their functions, and, if applicable, to service providers acting on behalf of Sodexo and the Sodexo Group. In accordance with current law, users have rights in relation to their personal data. Further information can be found in the General Data Protection Regulation.
 1. HYPERTEXT – LINKS
  • Sodexo cannot be held responsible for the practices carried out by the confidentiality charters of other websites to which the User would have had access to the site via hypertext links. The User is strongly advised to check the content of the confidentiality charters of all visited pages and, in case of difficulties, to contact their operator, host or owner directly. Likewise, in the event of access to the website via a hypertext link on another website, Sodexo cannot be bound by the terms of the confidentiality charter of the said third party website, which are not enforceable against it.
 1. INTELLECTUAL PROPERTY
  • The structuring of the platform as well as the trademarks, logos, texts, graphics, images, photographs, sounds, videos and computer applications that make it up are the exclusive property of Sodexo or its partners and as such are protected by the applicable laws relating to intellectual property.
  • Any representation, duplication, adaptation or partial or complete exploitation of the content, trademarks and services offered on the website, by any procedure whatsoever, without the prior, express and written permission of Sodexo, is strictly prohibited and would constitute a violation of intellectual property rights
  • Access to the Website does not constitute recognition of a right and generally does not confer any right to intellectual property in the elements that make up the website, which remains the exclusive property of Sodexo.
 1. APPLICABLE LAW – PROOF
  • The GCU are subject to Dutch law.
  • Unless otherwise specified, any dispute between Sodexo and its Users is subject to the jurisdiction of the competent court in whose jurisdiction of Sodexo is located.
  • It is expressly agreed that the data collected via the website will have evidential value, in particular in the event that it is submitted by Sodexo in a legal dispute or other proceedings. They are considered admissible, valid and contestable to the parties in the same way, under the same conditions and with the same probative value as any document created, received or kept in writing, except in the event of an obvious error on the website.
 1. NULLITY – WAIVER
  • Should any provision of these GCU prove to be invalid, it shall be deemed to be unwritten, without invalidating the terms of use or affecting the validity of the remaining provisions.
  • The fact that Sodexo does not claim the application of any provision of these GCU or tolerates its non-implementation temporarily or permanently cannot in any way be interpreted as a waiver by Sodexo of the exercise of the rights to which it is entitled under this purpose.
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen) Aan: Sodexo Altys B.V. Watermanweg 30 3067 GG ROTTERDAM KVK-nummer: 24403427 Telefoonnummer: 088 – 496 20 00 E-mailadres: info.nl@sodexo.com Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): Besteld op (*)/Ontvangen op (*): Naam/Namen consument(en): Adres consument(en): Handtekening van consument(en): [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend] Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Top